One day I’ll remember it, one day…

gunzip < database.sql.gz | mysql -u user -p database