One day I’ll remember it, one day…

gunzip < database.sql.gz | mysql -u <user> -p <database>